info@wwglas.de
+49 2163 57690-0
Schwalmtal
deDeutsch
de
WWGlas Logo

AGB

Algemene voorwaarden voor leveringen en diensten van de firma Glaszentrum Weber & Wagener GmbH & Co. KG („verkoper“) voor alle diensten in het kader van buitenlandse handel. Versie 05/2018

Leverings- en betalingsvoorwaarden

pdf-document [424.4 KB]

De op de website voorgestelde producten worden conform § 13 van het Duitse Burgerlijke Wetboek niet aan consumenten aangeboden.
Wij verkopen uitsluitend onder de onderhavige internationale verkoopsvoorwaarden.


LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN DE FIRMA GLASZENTRUM WEBER & WAGENER GMBH & CO. KG (“VERKOPER”) VOOR ALLE DIENSTEN IN HET KADER VAN BUITENLANDSE HANDEL. VERSIE 05/2018 

1. TOEPASSINGSGEBIED

(1) Deze standaardvoorwaarden voor de verkoop van exportgoederen gelden exclusief, tenzij gewijzigd door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.
De vereiste schriftelijke vorm moet het voor beide partijen mogelijk maken de afspraken gemakkelijk te bewijzen.
(2) De offerte, de aanvaarding van de prijsopgave, de orderbevestiging of de verkoop van een product zijn onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Alle voorwaarden van de koper of veranderingen van deze overeenkomst door de koper worden tegengesproken, ze worden enkel van kracht voor de verkoper wanneer de verkoper zich schriftelijk akkoord verklaart met deze wijzigingen. Een toestemming bestaat enkel wanneer de verkoper de afwijking van de algemene voorwaarden kent of moet kennen, waarbij het begrip “moet kennen” bij een afwijking van de algemene voorwaarden op basis van een verklaring van de koper inhoudt, dat de koper de afwijking van de algemene voorwaarden als zodanig omschrijft (bijvoorbeeld door de clausule “… afwijkend van uw algemene voorwaarden …”).
(3) Deze bepalingen zijn de basis voor iedere toekomstige, individuele transactie tussen koper en verkoper en sluiten iedere andere overeenkomst uit.
(4) Eventuele onopzettelijke fouten in de verkoopsbrochures, prijslijsten, het bestek of andere documentatie van de verkoper, mogen worden gecorrigeerd door de verkoper zonder dat deze voor schade als gevolg van deze fouten ter verantwoording kan worden geroepen.
(5) Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor handelaars in het buitenland.

 

2. BESTELLING EN BESTEK, VERTROUWELIJKHEID

(1) Alle offertes in onze catalogi, verkoopdocumentatie en berekeningen alsook op het internet zijn – in zoverre deze niet uitdrukkelijk als bindend worden beschreven – altijd vrijblijvend, met andere woorden enkel bedoeld als uitnodiging voor het indienen van aanbiedingen. Alle bestellingen, met name de bestellingen die door onze medewerkers werden genoteerd, worden uitsluitend geldig na de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper, tenzij we de bestelde goederen zonder voorbehoud leveren. Ons stilzwijgen over de bestelling van de klant is echter geen motief voor de klant om te vertrouwen in de beëindiging van het verkoopcontract. We kunnen de bestelling bevestigen tot 14 kalenderdagen nadat de bestelling van de klant bij ons aangekomen is. Gedurende deze periode doet de koper afstand van zijn recht de oferte in te trekken. De bestelling moet worden beschouwd als onderhevig aan de algemene voorwaarden van de verkoper, in zoverre hiervan geen afwijkingen werden vermeld (bijvoorbeeld door de zin “… afwijkend van uw algemene voorwaarden …”).
(2) De hoeveelheid, kwaliteit, beschrijving en andere specificaties van de goederen komen overeen met de offerte (wanneer deze wordt aanvaard door de koper), waarbij met name de specificaties ook in de aanvullende leveringsvoorwaarden en prijslijsten te vinden zijn. Alle verkoopdocumentatie, specificaties en prijslijsten dienen als strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet openbaar worden gemaakt aan derde partijen.
(3) Met betrekking tot de juistheid van de bestelling draagt de besteller de verantwoordelijkheid en is de besteller ervoor verantwoordelijk de verkoper alle nodige informatie met betrekking tot de bestelde goederen tijdig te overhandigen, zodat de bestelling volgens het contract kan worden uitgevoerd.
(4) Indien de goederen door de verkoper moeten worden geproduceerd of verwerkt c.q. bewerkt en de besteller heeft daarvoor een specificatie ingediend, dan dient de besteller het verlies, de schade, kosten of andere uitgaven van de leverancier te vergoeden, die de leverancier dient te betalen of bereid is te betalen, aangezien de contractuele verwerking of bewerking van goederen op grond van een specificatie van de besteller als breuk van een octrooi, copyright, handelsmerk of andere auteursrechten van een derde partij blijkt te zijn.
(5) De verkoper behoudt het recht voor de goederenbeschrijving met het oog op de specificatie te veranderen zolang aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en deze wijziging geen verslechtering van de kwaliteit en bruikbaarheid van de bestelling veroorzaakt.

 

3. KOOPPRIJS

(1) De verkoopprijs is de door de verkoper vermelde prijs of, indien niet gespecificeerd, de prijs zoals vastgesteld in de actuele prijslijsten van de verkoper die geldig waren op het moment van bestelling.
(2) De verkoper behoudt het recht voor, na het tijdig informeren van de koper en vóór de levering van de goederen, de prijs van de goederen te verhogen wanneer dit nodig blijkt omwille van algemene, niet beïnvloedbare prijsontwikkelingen (zoals wisselkoerswijzigingen, valutaregelingen, tolwijzigingen, beduidende verhoging van materiaal- of fabricagekosten) of omwille van de prijswijzigingen van de leveranciers c.q. wijziging van leverancier.
(3) In zoverre niets anders in de offerte of in de prijslijsten wordt vermeld, of tussen de verkoper en koper schriftelijk werd overeengekomen, zijn alle door de verkoper vermelde prijzen “ex works” (affabriek). Als de verkoper bereid is de goederen op andere locaties te leveren, moet de koper de kosten voor transport, verpakking en verzekering op zich nemen.
(4) De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, die de koper aanvullend aan de verkoper dient te betalen.

 

4. BETALINGSVOORWAARDEN

(1) Betalingen moeten ten laatste worden verricht bij de overhandiging van de levering of dienst. Indien betaling na ontvangst van de factuur werd voorzien, dient de koper de koopprijs binnen de 10 dagen na ontvangst van de rekening en de ontvangst van de goederen te betalen. Betalingen moeten worden uitgevoerd per bankoverschrijving. Betalingen per wissel of cheque worden niet als vervulling van de betalingsplicht erkend.
(2) Een verrekening door de klant is enkel toegelaten op basis van onbestreden, rechtsgeldig vastgestelde of door ons erkende tegenvorderingen. Enkel in deze mate heeft de klant ook inhoudingsrecht.
(3) Indien de koper een betalingsplicht op de vervaldatum niet nakomt, mag de koper, zonder afstand te doen van andere rechten en aanspraken die hem toekomen, naar keuze: het contract beëindigen, verdere leveringen aan de koper opschorten of de koper rente op het niet betaalde bedrag aanrekenen, ten belope van 8 procentpunten p.a. over de actuele basisrente, tot definitief en volledig wordt betaald. De koper heeft het recht aan te tonen dat, als gevolg van het betalingsuitstel, geen of slechts weinig schade werd opgelopen.
 

5. LEVERING VAN DE GOEDEREN

a. Overhandiging, verzending, verpakking
(1) In zoverre niets anders werd overeengekomen, gebeurt de overhandiging van de goederen op dergelijke manier, dat de koper de goederen in de bedrijfsruimten van de verkoper tijdens de gebruikelijke werkuren in ontvangst neemt, zodra de verkoper aan de koper heeft gemeld dat de goederen klaar staan om te worden opgehaald of, indien een andere plaats van levering werd overeengekomen
met de verkoper, door levering van de goederen op deze locatie.
(2) Indien een levering werd overeengekomen, wordt, in zoverre niets anders werd overeengekomen, de keuze van de transportweg en het transportmiddel aan de verkoper overgelaten.
(3) Indien het transport wordt uitgevoerd door een transportbedrijf, zijn de risico’s verbonden met de levering van de goederen aan het transportbedrijf voor de koper.
(4) De verpakking wordt niet uitgevoerd per eenheid, maar uitsluitend op basis van de transport-, productie- en milieutechnische overwegingen. De grootste maat van de eenheid bepaalt steeds de lengte van de verpakking.
(5) Herbruikbare verpakkingen/transportbakken voor glas worden slechts in bruikleen ter vervoeging van de klant gesteld. De teruggave van deze verpakkingseenheden moet door de klant binnen 2 weken schriftelijk aan ons worden gemeld en de verpakking dient te worden klaargezet. Zo niet, hebben we het recht vanaf de derde week voor iedere maand 20% van de aankoopprijs (maar maximaal de volle aankoopprijs) als huurgeld te eisen. In plaats daarvan kan de leverancier ook de marktwaarde van de verpakking aanrekenen, die onmiddellijk na ontvangst moet worden betaald.

b. Reglementaire levering van de goederen, leveringstijden
(1) In geval van levering van bulkgoederen mag de verkoper tot 3% meer of minder goederen leveren zonder zijn verkoopprijs aan te moeten passen en het is overeengekomen dat de op deze wijze geleverde hoeveelheid als contractueel beschouwd wordt.
(2) Alle leveringstermijnen zijn vrijblijvend, in zoverre ze niet uitdrukkelijk als verbindend werden overeengekomen.
(3) Gedeeltelijke diensten en leveringen zijn redelijkerwijs toegestaan. Voor vooruitbetalingen kunnen we een redelijk bedrag in rekening brengen.
(4) De verkoper heeft het recht vóór de leveringstermijn of vóór een bindende termijn te leveren, in zoverre dit toelaatbaar is voor de klant en niets anders werd overeengekomen. De klant informeert ons indien omstandigheden, niet gekend door de verkoper, een vroegtijdige levering niet toelaten.
(5) Een bindende leveringstermijn begint op de dag van het meedelen van alle technische en andere details van de bestelling, het overhandigen van vereiste documentatie en c.q. overeengekomen aanbetalingen door de klant.
(6) Wanneer de koper op de vervaldag de goederen nog niet in ontvangst heeft genomen, dient hij desondanks de verkoopprijs te betalen. De verkoper slaat in dit geval de goederen op en dit op risico en kosten van de koper. Op vraag van de koper zal de verkoper de goederen op kosten van de koper verzekeren.

6. RISICO-OVERGANG

Het risico op schade of verlies van de goederen moet als volgt op de koper worden overgedragen: - indien de goederen niet in de bedrijfsruimten van de verkoper worden uitgeleverd, op het tijdstip van de overhandiging of, wanneer de koper in gebreke blijft, op het tijdstip dat de verkoper de overhandiging aanbiedt. Bij uitlevering van de goederen met voertuigen van de verkoper geldt de overdracht van de goederen ten laatste zodra de goederen ter beschikking staan van de ontvanger op de plaats van levering op een verharde weg en op het voertuig. Indien de toegangsweg redelijkerwijze niet berijdbaar blijkt, telt de overdracht als uitgevoerd daar, waar het probleemloos rijden van het voertuig gegarandeerd is. Lossen is de uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant, die voor geschikte losuitrusting en de nodige mankracht dient te zorgen. Indien het uitladen langer dan normaal, onder de desbetrefende omstandigheden duurt, kan een aangepaste vergoeding (wachtkosten) worden geëist. Indien de klant in afwijking van de contractuele overeenkomsten hulp wenst bij het uitladen (inclusief losinrichting), het verder transporteren of het installeren, dan wordt dit aanvullend in rekening
gebracht. De aansprakelijkheid voor de medewerking bij deze werken is beperkt overeenkomstig § 8.- in zoverre de goederen in de bedrijfsruimten van de verkoper worden geleverd (“ex works“, Incoterms 2000), op het tijdstip waarop de verkoper de koper informeert dat de goederen klaar zijn om te worden opgehaald. 

7. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

De verkoper draagt de eigendom van de geleverde goederen over wanneer al de diensten die werden verstrekt in de leveringsrelatie, betaald zijn. De koper heeft niet het recht de goederen vóór betaling door te verkopen. De persoon die in naam van de verkoper het contract ondertekent, stelt zich er persoonlijk verantwoordelijk voor dat dit niet gebeurt. Indien toch wordt doorverkocht, wordt dit als onrechtmatig beschouwd. 

8. ONDERZOEKINGS- EN MELDINGSPLICHT, TERMIJN

(1) De koper is verplicht de goederen binnen een gepaste termijn conform de desbetrefende normen te controleren op afwijkingen van de contractuele overeenkomst en op afwijkingen in de kwaliteit en hoeveelheid en deze aan de verkoper te melden.
(2) De melding is – onverminderd verdere wettelijke verplichtingen – slechts tijdig als het door de leverancier wordt ontvangen binnen een termijn van 14 werkdagen, gerekend vanaf ontvangst van de goederen of in geval van verborgen gebreken vanaf de ontdekking, tenzij een kortere termijn in individuele gevallen gepast is.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

(1) De verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het feit dat de goederen voor een bepaald doel geschikt zijn, tenzij hij de verantwoordelijkheid hiervoor schriftelijk en uitdrukkelijk op zich heeft genomen.
(2) Afwijkingen in maat, inhoud, dikte, gewicht en kleur, die niet te vermijden zijn tijdens de productie, zijn toegestaan binnen de toleranties die in de branche gebruikelijk zijn, tenzij anders
overeengekomen. Hetzelfde geldt voor in de sector gebruikelijke maattoleranties bij het snijden. Fysieke eigenschappen van de producten zoals bijvoorbeeld interferentieverschijnselen bij isolatieglas met meerdere glasbladen, vertekend beeld door barometrische drukverschillen, condensatie op het buitenoppervlak bij isolatieglas met meerdere glasbladen, beslaan van isolatieglas door vocht en anisotropieën (irisatie) bij enkelvoudig veiligheidsglas worden niet beschouwd als gebreken.
(3) Onze garantie vereist het naleven van alle DIN-normen en brancherichtlijnen bij de verwerking van ons glas. Daartoe behoort ook de “Toepassingsinformatie voor enkel glas en SANCO isolerend glas met meerdere glasbladen“, die we op elk moment aan onze klanten kunnen verzenden. Voor gebreken, die terug te voeren zijn op het niet naleven van deze voorschriften, bieden wij geen garantie.
(4) Gepubliceerde functionele gegevens komen overeen met de toepasselijke normen en de daarin gespecificeerde meetcondities.
(5) Ug-Waarden worden volgens DIN EN 673 voor verticale inbouw berekend. Om natuurkundige redenen verslechtert de Ug-waarde van isolatieglas bij niet verticale montage, afhankelijk van de hellingshoek. De Ug-waarde voor een bepaalde hellingshoek in een concrete inbouwsituatie kunnen wij op verzoek volgens DIN EN 673 voor u berekenen.
(6) Indien de klant gebreken aan de goederen vaststelt mag hij, indien hij zijn desbetrefende rechten zou willen doen gelden, niet over de goederen beschikken. Met andere woorden: ze mogen niet gedeeld, doorgegeven c.q. verwerkt worden tot ereen schikking over de claimprocedure bereikt is. De klant is bovendien verplicht ons de mogelijkheid te bieden de gemelde gebreken ter plekke vast te stellen c.q. op onze vraag de afgekeurde goederen of een staal daarvan ter beschikking te stellen.
(7) De verkoper neemt met name geen verantwoordelijkheid op zich voor gebreken aan goederen waarvan de bron een beschrijving of specificatie van de goederen door de koper is.
(8) Onderdelen, materialen of andere uitrustingen die door de koper of in zijn naam werden gefabriceerd, tenzij de fabrikant van de onderdelen de verantwoordelijkheid tegenover de verkoper op zich neemt. Productfouten, die door verkeerde installatie, verkeerd gebruik, onrechtmatig gebruik, nalatigheid of andere oorzaken zijn ontstaan.
(9) De verkoper is enkel contractueel aansprakelijk in het kader van de wettelijk bindende reglementen en in geval van opzet conform de wettelijke richtlijnen en niet verder. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bij het sluiten van het contract te verwachten aansprakelijkheidsrisico. De verkoper is contractueel en niet-contractueel aansprakelijk tot een maximaal schadebedrag dat niet hoger is dan het verkoopsbedrag. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de verkoper, die in samenhang met dit contract kann ontstaan. Indien deze clausule strijdig is met dwingende wettelijke normen, geldt een aansprakelijkheidsbeperking die met de bepalingen van deze clausule zoveel mogelijk overeenkomt, zonder in strijd te zijn met de dwingende wettelijk normen.
(10) De aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook in het voordeel van onze uitvoerende en ondersteunende medewerkers.
(11) Claims voor defecten verjaren in 12 maanden, tenzij wettelijk dwingende regelingen voorzien in langere verjaringstermijnen.

 

10. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID – VRIJSTELLING – AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

(1) Indien de klant verantwoordelijk is voor schade aan een product, is hij verplicht onmiddellijk op aanvraag de schadeclaims van derde partijen te betalen in zoverre de oorzaak in zijn machts- of organisatiebereik is vastgesteld en hij zelf aansprakelijk is tegenover derde partijen.
(2) In het kader van zijn aansprakelijkheid voor schadegevallen zoals bedoeld in paragraaf 1 is de klant ook verplicht alle kosten te vergoeden die voortvloeien uit of in verband staan met het terugroepen van de goederen. Over de inhoud en de omvang van de terugroepacties zullen wij de klanten – in zoverre mogelijk en redelijk – infor- meren en hem de gelegenheid geven een stelling te nemen. Andere wettelijke aanspraken blijven onaangetast.

 

11. AANVULLENDE BEPALINGEN

(1) De verkoper heeft het recht de goederen te veranderen en te verbeteren zonder de koper hierover op voorhand te moeten informeren, in zoverre de verandering of verbetering de vorm of de functie van de goederen niet blijvend belasten of verslechteren.
(2) Deze voorwaarden vervangen alle andere overeenkomsten die de contractpartners voordien schriftelijk of mondeling hebben afgesloten en die met de ondertekening van deze voorwaarden ongeldig worden.
(3) Deze voorwaarden mogen zonder schriftelijke toelating van de andere contractpartij niet aan derden worden geopenbaard. Iedere contractpartij draagt zelf de kosten van de uitvoering van deze overeenkomst.

 

12. GEGEVENSBEVEILIGING EN GEHEIMHOUDING

(1) De klant wordt hierbij op de hoogte gebracht dat wij de persoonlijke gegevens, die we in het kader van de zakelijke relatie hebben verkregen, verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet betreffende gegevensbescherming ‘Bundesdatenschutzgesetzes’ evenals de ‘Datenschutzgrundverordnung’. Voor de rechten en plichten van de betrokkene verwijzen we naar ons privacybeleid.
Dit is beschikbaar op https://wwglas.de/datenschutz.html 

13. PLAATS VAN UITVOERING, RECHTSKEUZE, BEVOEGDE RECHTBANK

(1) De plaats van uitvoering voor alle diensten en betalingen is de vestigingsplaats van de verkoper in 57258 Freudenberg, voor zover niets anders is overeengekomen.
(2) Deze overeenkomst is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving met uitdrukkelijke vermelding van het VN-koopverdrag en beide partijen verklaren zich akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtsmacht in de vestigingsplaats van de verkoper.
(3) De verkoper heeft het recht een aanklacht in te dienen bij de rechtbank die bevoegd is voor de koper of bij een andere rechtbank die overeenkomstig de nationale of internationale wetgeving bevoegd kan zijn.